Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w CHANII Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w CHANII

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Chanii

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedziba w Chanii  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Chanii 

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-12-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariola Klatka.
 • E-mail: chania@orpeg.pl
 • Telefon: +30 6946417776

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Atenach z siedziba w Chanii
 • Adres:
  • adres szkoły lokalnej, która udostępnia salę na zajęcia Szkoły Polskiej raz w tygodniu: Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul.Nikiforu Foka 5, 73-132 Chania, Kreta.
 • adres do korespondencji: Agias Lavras 19/315, 73-132 Chania, Kreta.
 • E-mail: chania@orpeg.pl
 • Telefon: +30 6946417776

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Atenach z siedziba w Chanii:

tel. +30 6946417776

Szkoła Podstawowa nr 7, Nikiforu Foka 5,, 73-132 Chania, Kreta

e-mail: chania@orpeg.pl

 Wejścia do budynku prowadzą od strony bocznych ulic: Minoos i Episkopu Nikiforou. Główne wejście prowadzi wprost do budynku, drugie i trzecie – przez bramę na boisko szkolne, aż do dwóch osobnych wejść. Dysponujemy kluczami do wszystkich drzwi wejściowych.

Do wejść prowadzą chodniki. Jedno z wejść prowadzące przez bramę na boisko szkolne posiada podjazd dla wózków.

Osoby niepełnosprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc pracownika Szkoły.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy, natomiast zajęcia Szkoły Polskiej odbywają się tylko na parterze.

Po drugiej stronie ulicy, w pobliżu szkoły, jest wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wejścia do budynku prowadzą od strony bocznych ulic: Minoos i Episkopu Nikiforou. Główne wejście prowadzi wprost do budynku, drugie i trzecie – przez bramę na boisko szkolne, aż do dwóch osobnych wejść. Dysponujemy kluczami do wszystkich drzwi wejściowych.

Do wejść prowadzą chodniki. Jedno z wejść prowadzące przez bramę na boisko szkolne posiada podjazd dla wózków.

Osoby niepełnosprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc pracownika Szkoły.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy, natomiast zajęcia Szkoły Polskiej odbywają się tylko na parterze.

Po drugiej stronie ulicy, w pobliżu szkoły, jest wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku uczniowie Szkoły Polskiej wchodzą w dni wolne od pracy szkoły lokalnej, nie ma portiera. W tym czasie pracuje tylko jeden pracownik Szkoły Polskiej, którym jest dyrektor/nauczyciel. W sytuacji wymagającej zaopiekowania się uczniem niepełnosprawnym, dyrektor zobowiązuje się do zorganizowania pomocy przez społeczność szkolną w poruszaniu się po budynku.

Szkoła nie zapewnia dostępu do usług tłumacza języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.