Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w CHANII Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w CHANII

O szkole

 

Informacja dla Rodziców

Nauka w SP w Chanii jest bezpłatna. Wszystkie składki są dobrowolne, a ich zbieraniem zajmuje się Rada Rodziców.

Organem prowadzącym dla Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Chanii jest Minister Edukacji i Nauki, natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul.Wołoska 5, 02-675 Warszawa.

Pracujemy w systemie kształcenia uzupełniającego. Oznacza to, że dzieci polskie mieszkające w Grecji nie mogą uczyć się wyłącznie w naszej szkole i realizują obowiązek szkolny w systemie szkoły greckiej.

Nauczanie odbywa się w języku polskim i obejmuje ośmioletnią szkołę podstawową. Program zakłada naukę następujących przedmiotów:

  • edukacja wczesnoszkolna
  • język polski
  • wiedza o Polsce

Nauka odbywa się jeden raz w tygodniu w soboty.

Nauczanie jest bezpłatne, szkoła jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w Polsce. Pomoc w wyposażeniu szkoły i organizowaniu imprez szkolnych mogą stanowić środki pozabudżetowe gromadzone przez Radę Rodziców oraz darowizny sponsorów.

Do Szkoły Polskiej mogą być przyjmowane dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, ale także dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą, a także dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli Szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe.

Szkoła Polska wydaje uczniom urzędowe polskie świadectwa ukończenia poszczególnej klasy lub szkoły, realizującej program uzupełniający. Są one zatwierdzone przez MEiN, dopuszczone do obrotu prawnego tylko łącznie ze świadectwem szkoły, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny. Świadectwa wydawane przez Szkołę Polską nie są podstawą do przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce. Stanowią natomiast potwierdzenie realizacji uzupełniającego planu nauczania, systematycznej nauki w języku ojczystym oraz osiągnięcia przez ucznia pewnego poziomu umiejętności w zakresie języka polskiego, a także posiadania wiedzy z zakresu nauki o języku polskim, literatury, kultury oraz wiedzy o Polsce. Zdobyta wiedza i umiejętności w znacznym stopniu ułatwią uczniowi powrót do polskiego systemu oświaty.

Każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

  • Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ewentualnie ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,
  • Sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez szkołę.